Super Credit е част от

Търговска банка Д

Търговска банка Д АД е универсална банка, предлагаща пълен спектър от банкови услуги за фирми и граждани.

5/5 — от 5 отзива

Динамично развиваща се българска банка, специализирана в предлагането на надеждни и гъвкави индивидуални решения на своите клиенти.

Банката е основана на 12 март 1999 г. и притежава пълен банков лиценз, издаден от Българската народна банка.

Търговска банка Д АД е динамично развиваща се българска банка, специализирана в предлагането на надеждни и гъвкави индивидуални решения на своите клиенти, в съответствие с най-съвременните бизнес стандарти, технологии и банкови практики.

Търговска банка Д АД има присъден рейтинг:

 • дългосрочен: BB с положителна перспектива и

 • национален дългосрочен: BBB (BG) с положителна перспектива. 

Търговска банка Д АД е член на:

 • Асоциация на банките в България;

 • Българска фондова борса – София АД;

 • Борика АД;

 • Централен депозитар АД;

 • MasterCard International;

 • S.W.I.F.T.;

 • European Payments Council - SEPA Credit Transfer Scheme;

 • Българската асоциация за сигурност при картовите разплащания (БАСКР).  

Търговска банка Д АД участва или е агент в следните платежни системи и доставчици на платежни услуги:

 • Банкова организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА);

 • Банкова интегрирана система за електронни разплащания (БИСЕРА и БИСЕРА7-EUR);

 • Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS);

 • Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в евро в реално време (TARGET2);

 • Агент на Western Union.

Продукти на Търговска банка Д

Потребителски кредити

Потребителски кредит с преференциални условия

С лихви от 4,20% до пет години.

Научете повече

Потребителски кредит

Ако планирате да направите ремонт на Вашето жилище, ако искате да купите нова кола, ако мечтаете за дългоочаквана почивка.

Научете повече

Потребителски кредит "Консолидация"

Когато имате няколко кредита, кредитни карти, лизингови вноски и/или сте закупили стоки на изплащане и искате да ги изплащате лесно и удобно, като намалите разходите си, то потребителският кредит „Консолидация” е Вашето решение.

Научете повече

Потребителски кредит с парично обезпечение

Aко Вие или Ваш близък сте инвестирали за определен срок спестяванията си в Д Банк и спешно се нуждаете от средства, не е нужно да закривате депозита си и да изгубите лихвите по него, Вашето решение е Потребителски кредит с парично обезпечение.

Научете повече

Потребителски кредит с ипотека

За малки и големи планове...

Научете повече

Потребителски кредит "Консолидация" с ипотека

Когато искате по-добре да си управлявате разходите си и по-лесно да си проследявате месечните вноски по кредити, потребителският кредит „Консолидация” с ипотека е Вашето решение.

Научете повече

Жилищни кредити

Малък бизнес Агро финансиране

Кредити за малък бизнес

Търговско финансиране малък бизнес

Финансиране малък бизнес с Партньорски програми

Финансиране малък бизнес Европейски програми

Корпоративно банкиране Финансиране

Корпоративно банкиране Търговско финансиране

Банкови гаранции

Финансов продукт, представляващ поет от Банката писмен неотменяем ангажимент за плащане по нареждане на клиент –наредител към бенефициент на определена сума, в случай на неизпълнение на поети задължения.

Научете повече

Документарни акредитиви

Форма на плащане, при която банката поема неотменим ангажимент да осъществи плащане за стоки и услуги в полза на бенефициента, съгласно предвидените в условията на акредитива документи и срокове.

Научете повече

Документарно инкасо

Документарното инкасо, което се дели на два вида - инкасо по износа и инкасо по вноса, е форма на разплащане срещу представяне на стоково-разпоредителни документи.

Научете повече

Цесия

Финансов продукт за оборотно финансиране, чрез възмездно прехвърляне към банката на възникнали парични вземания на корпоративни клиенти от техни контрагенти.

Научете повече

Корпоративно банкиране Европейски програми

Търсите най-изгодните оферти за кредитиране или рефинансиране?

Поискайте консултация