Super Credit е част от

Студентски кредити

Желаете да инвестирате в образованието си или имате нужда от пари за да се възползвате от стаж или студентска бригада в чужбина? Кредитните консултанти на SUPER CREDIT ще Ви съдействат да осъществите финансиране за Вашите образователни цели и мечти.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

Право да кандидатстват за получаване на студентски кредит имат студенти и докторанти - български граждани, както и такива на други държаваи в ЕС, които не са навършели 35 години и се обучават в редовна форма за придобиване на степен "бакалавър", "магистър" или "доктор" както в държавно, така и в частно висше училище.

 • Свързана статия
 • Асоциация на кредитните консултанти в България
 • 01 април 2022

Студентите-кредитополучатели не дължат такси, комисиони или други разходи, които са свързани с взимането на студентски кредит.

 

Ще погасявате общия размер на кредита на равни месечни вноски в 10 годишен срок, считано от края на гратисния период в съответствие с погасителния план, който е изготвен от банката.

 

Лихвата, която ще дължите на банката е годишна, фиксирана и не може да надхвърля 7 %. Тя се начислява върху усвоената част от кредита. 

 

При желание да взимате студентски кредит за заплащане на такси за обучение е необходимо да знаете, че срокът за кредита е равен на оставащия Ви срок на обучение, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен.

 

Кредит за издръжка се предоства, когато:
 • кредит за издръжка се предоставя само при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението.
 • кредитът може да се ползва само от родител, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители - само от единия.
Усвояване на студентски кредит:
 • кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи на банкова сметка на висшето учебно заведение или научната организация.
 • кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по разплащателна сметки на студента/докторонта в банката в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит.
Възползвайте се от студентски кредит чрез SUPER CREDIT при изгодни условия и планирайте уверено бъдещето Ви.

Нашите партньори

Какъв е процесът на кредитно консултиране?

 • Опознаваме и разбираме Вашите нужди

 • Откриваме най-изгодната оферта на пазара на кредити

 • Договаряме възможно най-добрите условия

 • Получавате специални оферти и ценен съвет от нас

 • Поемаме ангажимента за необходимите документи

 • Правите информиран и сигурен избор

 • Оставаме на разположение за последващо обслужване

Често задавани въпроси

Нашите кредитни консултанти със солиден банков опит са на разположение да Ви помогнат и да отговорят обективно на всеки възникнал въпрос от Вас за кредитирането.

Не пропускайте възможността да заявите Вашите специални запитвания и да получите ценни съвети и най-изгодни банкови кредити.

 • Колко струват услугите на SUPER CREDIT?

  Нашите услуги са абсолютно БЕЗПЛАТНИ и НЕ СЪБИРАМЕ такси и комисиони от клиенти-кредитополучатели.

  Нашите доходи се генерират изцяло за сметка на банките и небанковите финансови институции, с които имаме сключени партньорски правни договори за водене на клиенти, като сме изключително безпристрастни в посредничеството при кредитиране.

 • Какъв е максималният размер на Студентския кредит?

  Максимален размер на кредит за заплащане на такси за обучение: Размерът на кредита се формира въз основа на дължимите такси за срок, равен на оставащия срок на обучение на студента/докторанта съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

  Максимален размер на кредит за издръжка: Размерът на кредита се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на студента/докторанта съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

 • Какъв е метода на погасяване на кредита?

  Студентският кредит се погасява на равни вноски след изтичане на гратисния период.

 • Банките взимат ли такси и комисиони за кредита?

  Банките не взимат такси и комисиони, свързани с отпускането и управлението на студентския кредит, също така няма такса при предсрочно погасяване.

 • Какво представлява гратисния период при Студентския кредит?

  Това е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен. Съответно от датата, на която изтича определения срок на докторантурата. По време на гратисния период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита. Начислената лихва по време на гратисния период се капитализира на годишна база.

 • Възможно ли е да погасим изцяло предсрочно кредита?

  Възможно е да погасите предсрочно целия размер на кредита и не дължите такса за това.

Отправете запитване за

Студентски кредити