Super Credit е част от

Условия за ползване

 

 

Общи условия за кредитно посредничество и ползване на системата на "Супер Кредит" ООД

 


Общи разпоредби

1. Настоящите Общи условия определят реда за ползване на услугите на "Супер Кредит" ООД с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за банков кредит, както и взаимоотношенията между кредитния посредник, потребителя и банки. "Супер Кредит" ООД е необвързан кредитен посредник, който предоставя независими съвети и предлага безплатна кредитна консултация за получаване на нов кредит или рефинансиране, която включва:

  • оценка на възможността за кредит – първоначална оценка на доходите и предлаганото обезпечение от потребителя в съпоставка с желаната от него сума;
  • предоставяне на информация относно възможния процент на финансиране;
  • разяснения на потребителя относно предлагания договор за кредит и всяка допълнителна услуга, свързана с договора за кредит, позволяващи му да прецени доколко предлаганият кредит или допълнителна услуга съответства на неговите потребности и финансово състояние;
  • разяснява преддоговорната информация, основните характеристики на предлаганите кредити и допълнителни услуги, специфичните последици, които предлаганите кредити и допълнителните услуги може да имат за потребителя, включително последиците в случай на просрочени плащания от потребителя; при обвързването с допълнителни услуги-дали договорът за кредит или допълнителните услуги могат да бъдат прекратени самостоятелно и последиците от прекратяването за потребителя;
  • предоставяне на информация относно необходимите документи – предоставяне на списък за потребителя;
  • избор на банка и входиране на кредита;

2. "Супер Кредит" ООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на Правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. "Якубица" № 19, ет. 5, с ЕИК: 205405378, тел.: 02 454 1265; имейл адрес: info@supercredit.bg

3. "Супер Кредит" ООД е вписан в Регистър на БНБ за кредитните посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) с рег.№ BCI000038.

4. "Супер Кредит" ООД има право да посредничи за продукти и услуги предлагани от всяка търговска банка, която упражнява дейност на територията на страната съгласно банковото законодателство и която на база подписан договор със "Супер Кредит" ООД е приела да отпуска банкови кредити при посредничество, съгласно своята кредитна политика и кредитно законодателство.

5. Електронната страница на "Супер Кредит" ООД предлага услуги, които попадат под дефиницията "услуги на информационното общество" по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставят само на пълнолетни и дееспособни потребители.

6. Със зареждането на www.supercredit.bg, с извършването на регистрация или с изпълнението на която и да било от функциите на електронната страница, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите Общи условия, разбирате ги и ги приемате изцяло, и се задължавате да ги спазвате.

7. "Супер Кредит" ООД си запазва правото да променя Общите условия, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез публикация в електронната страницата. При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите използването на услугите на "Супер Кредит" ООД.

8. В случай, че законните Ви права бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес: www.kzp.bg

Организация на работа със "Супер Кредит" ООД

9. В електронната страница на "Супер Кредит" ООД има изградена електронна база данни за въвеждане и преглеждане на данни и инфраструктура за обмен на информация между потребители, кредитни посредници и търговски банки – с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на банкови кредити.

10. Всички данни подадени на електронната страница "Супер Кредит" ООД са надеждно защитени. Използват се само за нуждите на кандидатстването за отпускане на банкови кредити. "Супер Кредит" ООД предоставя лични данни на потребителите на трети лица само след изрично съгласие на потребителите или в изрично предвидените от закона случаи.

11. Всяко действие в електронната страница на "Супер Кредит" ООД представялява "електронно изявление" по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което потребителят, кредитният посредник или съответната търговска банка могат да бъдат обвързани в предвидените от закона случаи.

12. Нито "Супер Кредит" ООД, нито служителите "Супер Кредит" ООД се явяват страна в отношенията между потребителите и избраната от тях банка. Отпускането на кредит или получаването на отказ от банката е въпрос на търговската политика на банката и съответствие между статуса на потребителя с изискванията за отпускане на кредита, за който потребителят кандидатства.

Потребител на "Супер Кредит" ООД

13. "Потребител" на услугите на "Супер Кредит" ООД е всяко физическо или юридическо лице, което си сътрудничи със служител към "Супер Кредит" ООД с цел получаването на съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит.

14. Потребителят има право да се свърже със "Супер Кредит" ООД и да потърси от дружество, респективно негов служител, експертно становище за възможностите да му бъде отпуснат банков кредит при определени параметри, респективно – да кандидатства за отпускането на такъв кредит.

15. При кандидатстване за кредит потребителят трябва да предостави цялостна и вярна информация на служителя – в това число, но не само: лични данни, имуществено и семейно положение, заетост, доходи, кредитен статус, копия от необходими документи и други.

16. Потребителят попълва декларация, съгласно която декларира, че предоставя доброволно личните си данни на кредитния посредник или негов служител за нуждите на кандидатстването за отпускане на банков кредит, като приема същите да бъдат въведени в системата на "Супер Кредит" ООД, обработени за нуждите на кандидатстването и предоставени на съответните банки-кредитодатели. В случай на нарушения, свързани с личните данни на потребителя, същият може да се обърне за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес: www.cpdp.bg

Служители към "Супер Кредит" ООД

17. "Служител" към "Супер Кредит" ООД е всеки регистриран след сключването на договор със "Супер Кредит" ООД експерт в областта на банковото и кредитното дело, който се задължава добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на потребителите на "Супер Кредит" ООД при кандидатстване за отпускане на банкови кредити.

18. Служителят може да изисква от потребителя всички необходими сведения във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на банков кредит, не носи отговорност за целостта и истинността на предоставената от потребителя информация и копия от документи, и може да откаже да сътрудничи, ако изискуемата информация или копия от документи не бъдат предоставени или се предоставят неверни или непълни такива.

19. Служителят се задължава да предостави компетентно съдействие и посредничество на потребителя във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на банков кредит на база предоставената от потребителя информация и копия от документи – като разкрие обективно и цялостно, по разбираем за потребителя начин, всички условия и обстоятелства около банковия кредит, за който потребителят кандидатства.

20. Служителят към "Супер Кредит" ООД не отговаря за резултата от кандидатстването за отпускане на банков кредит. Отговорността на служителя се ограничава до оказването на компетентно съдействие и посредничество.

21. За идентифицирането на служител на "Супер Кредит" ООД, може да се обадите на тел.: 02 454 1265 или да поискате информация на следния имейл: имейл адрес: info@supercredit.bg

Права и отговорности

22. "Супер Кредит" ООД си запазва правото по всяко време да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на електронната страница, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги на www.supercredit.bg с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.

23. "Супер Кредит" ООД си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в електронната страница и данни предоставени на кредитните консултанти за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, респективно – без това да включва възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.

24. Екипът на "Супер Кредит" ООД си запазва правото да поставя рекламни материали на електронната страница по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите не съставляват очевидно нарушение на закона.

25. Екипът на "Супер Кредит" ООД ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит, базирано на изрично подадената от потребителя информация и копия от документи. Екипът на "Супер Кредит" ООД не отговаря при непредставяне от страна на потребителя на цялостна, вярна и навременна информация на кредитния консултант, и не отговаря за преценките на съответната търговска банка или за промени в нейната кредитна политика. Когато кредиторът не може да извърши оценка на кредитоспособността поради непредоставяне на информация от потребителя или ако необходимата проверка на информацията не може да бъде извършена, кредитът може да не бъде предоставен.

Плащания към "Супер Кредит" ООД

26. Екипът на "Супер Кредит" ООД получава комисионни възнаграждения само в случай на реално отпуснат банков кредит – в размери, уговорени между "Супер Кредит" ООД и съответната търговска банка. Потребителят-кредитополучател не следва да плаща каквото и да било на кредитния консултант на "Супер Кредит" ООД за предоставената му информация и/или съдействие.

27. Потребителят следва да преведе на избраната от него банка в пълния им размер всичките дължими такси и разноски за обработка на документи, проучвания, оценки и други, които съответната банка начислява съгласно своята търговска политика и тарифи.

Защита на личните данни

28. "Супер Кредит" ООД събира, обработва и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на "Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове. Предоставените ни лични данни ще бъдат използвани и обработвани от "Супер Кредит" ООД единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск и спазването на императивните изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от "Супер Кредит" ООД с изискуемото ниво на сигурност.

29. Попълвайки данните във всяка една форма, при контакт по e-mail, телефон или други начини на комуникация, потребителите на сайта се съгласяват "Супер Кредит" ООД да използва въведената информация за статистически и социологически проучвания и анализи.

30. Попълвайки данните в сайта, потребителите се съгласяват служител на "Супер Кредит" ООД да се свърже с тях на предоставените данни за контакт в заявлението.

31. Предоставените лични данни ще бъдат използвани и обработвани от "Супер Кредит" ООД единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск и спазването на изисквания на закона.

32. Потребителите на сайта може да поискат във всеки един момент преглеждане и заличаване на техните данни от базите данни на сайта, като се свържат с "Супер Кредит" ООД чрез секцията за контакти на сайта www.supercredit.bg

Начин за подаване на жалби

33. Жалба, по смисъла на Общите условия на "Супер Кредит" ООД, е всяко писмено изразяване на неудовлетворение, предложение или забележка на клиент относно качеството на предоставяните услуги, свързани с предоставянето на услуги по кредитно посредничество.

34. Ако желаете да подадате жалба или сте недоволни от предоставенената от "Супер Кредит" ООД услуга, може да ни уведомите по следния начин:

  • Сигнали, оплаквания и препоръка можете да подадате задължително след идентификация / три мена, телефон, електронна поща адрес за кореспонденция/ в писмен вид. Можете да споделите в свободен текст Вашия проблем на електронна поща: info@supercredit.bg, или в офиса в гр. София на ул. Якубица № 19, ет.5. срещу входящ номер.
  • Времето за отговор зависи от сложността на проблема и необходимата проверка като спазваме законоустановения срок за отговор 30 дни.
  • Когато решението на кредитния посредник в рамките на вътрешната процедура не Ви удовотлеворява, можете да се свържете също с Комисията за защита на потребителите като законодателен орган, по начин, посочен в т.8 от настоящите Общи условия.

Собственик и оператор на сайта

35. Съдържанието на сайта се разработва и поддържа от екип, организиран от "Супер Кредит" ООД.

36. Сайтът има изцяло информационен характер и по никакъв начин не ангажира клиентите и регистрираните потребители с банкови и кредитни институции.

37. "Супер Кредит" ООД не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

38. Информацията за финансовите продукти и услуги на сайта е от официални източници на кредитните институции: интернет страници, рекламни материали, официални изявления. "Супер Кредит" ООД не носи отговорност за верността, свободния достъп до тази информация, както и за неточности и пропуски в съдържанието.

Допълнителни разпоредби

39. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат разрешавани с разумни преговори между страните, а в случай на невъзможност за постигане на решение – от българския съд съгласно относимото българско законодателство.

40. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването на тяхната последна актуализация на официалната страница на SUPER CREDIT. Всички изменения и допълнения в Общите условия влизат в сила от момента на публикуването им. Последна актуализация на Общите условия е публикувана на 03.12.2021 г.

SUPER CREDIT — Кредитен център работи от Понеделник до Петък /включително/.

Нашите експертни консултанти обслужват клиенти от всяко местоположение в България.

За да се възползвате от нашите консултантски услуги е необходимо да работите на трудов договор и да нямате лоша кредитна история.

Благодарим Ви, че ни се доверявате!
Работно време: 08:00 — 17:00 часа

Търсите най-изгодните оферти за кредитиране или рефинансиране?

Поискайте консултация