Super Credit е част от

Овърдрафт от Търговска банка Д

Кредитен продукт, който се усвоява директно от разплащателната Ви сметка и с автоматично погасяване с всяко постъпление.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

 • Гъвкаво финансиране за дългосрочно планиране на бизнеса;
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на клиента;
 • Структуриране на кредитната сделка според специфичните изисквания на клиента;
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи;
 • Дълъг срок на издължаване – до 120 месеца;
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса;
 • Възможност за многократно усвояване и погасяване в размера и срока на кредита;
 • Възможност за удължаване на срока;
 • Без изискване за погасяване на лимита преди удължаване на срока;
 • Незабавен достъп до допълнителни финансови средства;
 • Усвояване от разплащателната Ви сметка и автоматично погасяване с всяко постъпление;
 • Оптимално управление на лихвените разходи;

Приложение

 • Финансиране  на потребности, свързани с обичайната и ежедневна стопанска дейност;
 • Плащания към доставчици с повтарящ се характер;
 • Авансово плащане към доставчици;
 • Своевременно заплащане на стоки и услуги;
 • Възникване на неочаквани разходи;
 • Увеличаване на асортимента;
 • Предоставяне възможност за отложено плащане на Вашите клиенти;
 • Подходящи дейности – търговия на дребно, магазини, складове и др.

Характеристики

 • Размерът на кредита се определя от платежоспособността на кредитоискателя, структурата на транзакцията и предложеното обезпечение;
 • До 40% от годишните приходи от продажби и до 40% от кредитните обороти по разплащателната сметка на кредитоискателя в Д Банк и в другите обслужващи банки за последните 12 месеца за съществуващи клиенти;
 •  До 20% от годишните приходи от продажби и до 20% от кредитните обороти по разплащателната сметка на кредитоискателя в другите обслужващи банки за последните 12 месеца за нови клиенти;
 • Размерът на кредита е съобразен с кредитния оборот по разплащателната Ви сметка в Д Банк и/или други обслужващи банки;
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части;
 • Усвояване и погасяване на средствата по Вашата разплащателна сметка без предварително заявление;
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита;
 • За срок до 120 месеца в зависимост от предложеното обезпечение, структурата на транзакцията и клиентския профил;
 • При рефинансиране на задължения към други банки се допуска включително финансиране на такси и комисиони, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция;
 • Без представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци;
 • Всички приемливи за Банката обезпечения;

Предназначение

 • Плащания с повтарящ се характер;
 • Периодично заплащане на настъпващи разходи за стоки и услуги;
 • Предоставяне на отложено плащане за Вашите клиенти;
 • Авансово плащане на поръчки към доставчици;

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Овърдрафт от Търговска банка Д