Super Credit е част от

Статия в acib.bg: АКПБ отчита годишен ръст от 88% в ипотечните кредити отпуснати със съдействието на нейните членове за 2021 г.

За целия пазар, новоотпуснатите жилищни кредити през 2021 г. са били 5 459.1 млн. лв., а за 2020 г. – 3 937.2 млн. лв. което представлява годишен ръст от 38.65% според статистиката на БНБ. За предходната 2020 г., този ръст е бил 12.3% спрямо 2019 г., когато са били отпуснати 3 506 млн. лв.

По неофициални данни, всички необвързани кредитни посредници на пазара са съдействали за отпускането на над 1 милиард лева ипотечни кредити.

Ръстът при потребителските кредити за членовете на АКПБ е 56% на годишна основа за 2021 г.

През последните години кредитното посредничество в България отбелязва много динамичен растеж и все по-голямо доверие от клиентите, търсещи жилищни и потребителски кредити. 

Ипотечното кредитиране за 2021 г. в цифри

За целия пазар, новоотпуснатите жилищни кредити през 2021 г. са били 5 459.1 млн. лв., а за 2020 г. – 3 937.2 млн. лв. което представлява годишен ръст от 38.65% според статистиката на БНБ.  За предходната 2020 г., този ръст е бил 12.3% спрямо 2019 г., когато са били отпуснати 3 506 млн. лв.

От този общ пазар обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на Асоциацията, нараснаха с 87.8% до 621 млн. лв. за 2021 г., спрямо 330 млн. лв. за 2020 г. През 2019 година, обемите на ипотечните кредити са били 268 млн. лв. Ръстът на услугите на кредитните посредници е близо 2.3 пъти по-голям от ръста на общия пазар, което показва, че пазарният им дял продължава да нараства и в процентно изражение.

По неофициални данни, общият обем на всички регистрирани необвързани кредитни посредници на пазара (включително обемите на фирмите, които все още не са членове на АКПБ) за 2021 година надвишава 1 милиард лева.

Пазарен дял на услугата на кредитните посредници при ипотечното кредитиране за 2021 г. Важно е да се отбележи, че в статистиката на новоразрешените жилищни кредити на БНБ се включват и предоговорени кредити и кредити за рефинансиране, които през 2021 г. са били 1 426.1 млн. лв. (спрямо 1 156.3 млн. лв. за 2020 г.). Кредитните посредници съдействат за нови ипотечни кредити или за т. нар. външно рефинансиране, но не и за вътрешно рефинансиране (една банка отпуска кредит за погасяване на стар кредит от същата банка) или за предоговаряне на стари кредитни експозиции. От тази гледна точка, ако поради липса на друга информация допуснем, че от тези 1.426 млрд. лв. 1/3 са предоговаряне, 1/3 вътрешно рефинансиране и 1/3 външно рефинансиране и извадим предоговарянето и вътрешното рефинансиране от „новия бизнес“ 5.459 млрд. лв. ще достигнем до сумата от около 4.5 млрд. лв. ипотечни кредити, които са същински нов бизнес за банките у нас. При 621 млн. лв. ипотечни кредити с посредничеството на фирмите-членки, можем да заключим, че реалният пазарен дял на АКПБ вероятно е от порядъка на 14% в ипотечното кредитиране за физически лица.  Ако вземем общия обем на всички необвързани кредитни посредници в размер на повече от 1 млрд. лв., то общият пазарен дял на тази услуга възлиза на минимум 23%. Истинският пазарен дял е може би дори по-висок, тъй като по неофициална информация от банките, необвързаните кредитни посредници отговарят за 30% до 40% от новия бизнес на банките. Докато БНБ не започне да публикува обобщени официални статистики, според 6-месечните отчети, които всички кредитни посредници предоставят, няма как да бъдат направени по-точни изчисления.

Потребителското кредитиране за 2021 г. в цифри

Новоотпуснатите потребителски кредити през 2021 г. са били 6 498.9 млн. лв. За 2020 г. тези нови потребителски кредити са били 5 083.6 млн. лв., което значи, че ръстът на пазара на потребителски кредити е 27.84%. За предишната 2020 г., предвид пандемията е имало спад от 12% спрямо 2019 г.

В АКПБ 2021 г. са отчетени 103 млн. лв. спрямо 66.5 млн. лв. за предходната година. Това представлява ръст от 56% в новите потребителски кредити, по които Асоциацията е посредничила.

Според Деян Василев – Председател на АКПБ и основател и изпълнителен директор на Кредитланд – пазарният дял на кредитните посредници продължава да се увеличава и да изпреварва двойно добрия общ ръст на пазара, както при ипотечното, така и при потребителското кредитиране.

Василев споделя, че Асоциацията се старае да прилага най-високите стандарти на кредитното консултиране, защото клиентите стават все по-взискателни и очакват не само да бъдат заведени до банка, но да получат обстойно сравнение между поне 3 различни банкови оферти, да им бъде оказано съдействие в процеса на структуриране на кредитната сделка и на кандидатстване за кредита до успешното му усвояване.

„Продължаваме да работим за налагането на високата репутация на професията на необвързания кредитен посредник и ще търсим по-тясно сътрудничество и с Асоциацията на Търговските Банки, както и диалог с представители на БНБ за подобряване на нормативните актове, регулиращи нашата дейност.“, обобщава Деян Василев.

Относно тенденциите на пазара на недвижими имоти, тясно свързан с ипотечното кредитиране, Мария Петкова, заместник-председател на АКПБ и собственик и управител на Creditchoice, смята, че имотите ще задържат ръста си от 10%, а лихвите по кредитите няма да се увеличават през 2022 година.

„Ниските лихви мотивират хората да купуват имоти, което да запази стойността на парите им. Друго важно обстоятелство за кредитите е, че банките проверяват обстойно имота, който ще се купува, защото трябва да са сигурни, че имотът, предмет на обезпечение по кредита, е без тежести и с доказана собственост. Тенденцията е лихвите по кредитите да запазят ниските си нива през цялата 2022-ра година и да остане благоприятна средата за теглене на кредити.“, споделя Мария Петкова.

Приоритетите, залегнали в работата на Асоциацията за 2022 г.
  • Утвърждаването на услугите на  регистрираните необвързани кредитни посредници съгласно всички утвърдени принципи и стандарти.
  • Приносът към адекватното взаимодействие и диалог между банките, независимите кредитни посредници и кредитоискателите.
  • Диалог с представители на БНБ относно публикуване на официални статистики за кредитните посредници.
  • Периодичното осъвременяване на нормативната база, свързана с регулирането на дейността на кредитните посредници, е сред основните цели на Асоциацията.

Асоциацията на кредитните посредници в България се утвърди като организация с висок принос в популяризирането на независимото кредитно посредничество. Компаниите-членки вземат участие в обмяна на добри практики и набелязват общи въпроси спрямо работата с банките-партньори, брокерите за недвижими имоти, както и с надзорните институции. Очакванията на Асоциацията са БНБ да въведе периодичното публикуване на статистика за общите обеми на усвоените ипотечни кредити на необвързани кредитни посредници. Това ще допълни ролята на вътрешните неформални статистики във валидирането на отчетения пазарен дял и ще позволи по-коректна прогноза и анализи. С актуална оценка на общия обем ипотечни кредити всяка банка ще може да изчислява и своя пазарен дял сред общите обеми на необвързаните кредитни посредници.

Асоциацията на кредитните посредници излезе с Етичен кодекс през изминалата година, чиято цел е да определи принципите и правилата на поведение, които всеки член следва да спазва с цел гарантирането на професионална етика и честна конкуренция. Сред някои от основните принципи можем да откроим следните: Да се спазва стриктно закона за защита на конкуренцията; Да се действа почетено и открито; Да не се участва в нелоялна конкуренция; Да не се използва невярна и заблуждаваща реклама.

SUPER CREDIT - Кредитен център е действащ член на Асоциация на кредитните консултанти в България.
Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно