Super Credit е част от

Асоциацията на кредитните посредници в България приe Етичен кодекс

Мисията ѝ да помага за налагането на високи стандарти на работа с клиенти и партньорство с банки и финансиращи институции в България.

През последните няколко години, кредитното посредничество в България отбелязва много динамичен растеж и все по-голямо търсене от клиентите, търсещи жилищни и потребителски кредити.

Заедно с нарастващата популярност, идва и по-голяма отговорност към клиентите и към банките партньори, с цел запазването и повишаването на репутацията на професията кредитен консултант.

Асоциацията на Кредитните Посредници в България (АКПБ), www.acib.bg, има мисията да обединява интересите на нейните членове, регистрирани като необвързани кредитни посредници в БНБ, както и да спомага за налагането на високи стандарти на работа с клиентите и партньорство с банките и финансиращите институции.

Ето защо, през последните няколко месеца членовете на Асоциацията работиха по създаването на ЕТИЧЕН КОДЕКС, който беше приет по време на Общото Годишно Събрание, на 21.09.2021 и влиза в сила от 21-ви октомври същата година. Целта на Кодекса е да определи принципите и правилата на поведение, които всеки член на Асоциацията следва да спазва с цел гарантирането на професионална етика и честна конкуренция.

Сред някои от общите приети принципи на Асоциацията можем да отбележим:

 • Да се спазва стриктно Закона за защита на конкуренцията
 • Да се действа почтено, открито и добросъвестно, както в отношенията помежду им, така и сред клиенти и кредитори
 • Да не се участва в нелоялна конкуренция или такава, която може да накърни доброто име на професията и да навреди на Асоциацията и на нейните членове
 • Да не се използва невярна или заблуждаваща реклама
 • Да се привличат нови клиенти на база на преимуществата на собствената оферта, а не на база негативни сравнения с други членове на Асоциацията
 • Да не се вербуват клиенти на други кредитни посредници
 • Да не се вербуват служители от фирмите на други членове на Асоциацията
 • Да се осигурява пълна, достоверна и достъпна информация на всеки един клиент

Етичният кодекс предвижда механизми за подаване на сигнали и жалби от страна на клиенти, банки – партньори или други членове на Асоциацията, които да бъдат разглеждани от Етична комисия, която да провежда задълбочено разглеждане на всеки конкретен казус и да изработва становище, което да бъде приемано от Управителния Съвет или от Общото Събрание според вида предложени мерки. АКПБ е предвидила и налагането на санкции при неизпълнение на посочените и останали етични норми в кодекса. Сред възможните санкциите са парични глоби или изключване от Асоциацията.

Асоциацията на Кредитните Посредници в България възобнови дейността си пред май 2018-та година. Нейна мисия е да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация, като си сътрудничи с банките и Асоциацията на Банките в България, с представители на Българската Народна Банка, както и като създава нови партньорства с други организации. АКПБ насърчава лоялната конкуренция на пазара на кредитните посредници и анализира пазарните тенденции и нуждите на клиентите, с цел развитие на предлаганите услуги.

Сред целите на Асоциацията са:
 • Да защитава интересите на членовете на Асоциацията и на клиентите, ползващи услугите на кредитни посредници
 • Да налага принципи и най-високи стандарти на работа на кредитните посредници в България
 • Да създава норми за етично поведение на пазара на кредитните консултации и посредничество
 • Да промотира услугите на кредитните посредници и ползите за клиентите от тях
 • Да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация и създава нови партньорства с други организации от бранша

Безплатната кредитна консултация, която потребителят получава, включва само ползи за него. Той има достъп до анализ и оценка на възможностите за кредитиране, информация за възможен размер на кредита и възможен размер на финансиране при ипотечен кредит. Пред клиента се открива и възможността да избира между няколко оферти от водещи банки, като му е осигурен независим съвет относно получените оферти. Доверилият се на кредитен посредник клиент получава информация относно необходимите документи и съдействие при тяхното внасяне и попълване. Съвместната работа с кредитните посредници спестяват време, усилия и пари на клиентите.

 

Можете да се запознаете с Етичния Кодекс от тук: КОДЕКС

Източник на информация: Асоциация на кредитните посредници в България

В качеството на лицензиран кредитен консултант от БНБ, SUPER CREDIT е действащ член на Асоциацията.
Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно