Super Credit е част от

Първа инвестиционна банка

Над 25 години стабилно развитие с акцент върху иновациите и клиентското обслужване.

5/5 — от 5 отзива

Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана.

Банката продължава да развива високотехнологични решения, предоставящи възможности на нейните клиенти да банкират от всяка точка на света и по всяко време.

Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания.

Fibank е иновативна и клиентски ориентирана кредитна институция, която предлага разнообразна гама от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите институции в страната в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания.

Fibank е предпочитана банка за спестяване от населението, която предлага високо качество на клиентско обслужване съгласно най-добрите банкови практики. Fibank е сред пионерите в бизнеса с инвестиционно злато и с други благородни метали с уникални за българския пазар продукти и услуги.

Първа инвестиционна банка предлага на клиентите високотехнологични решения и модерно банкиране.

 • Високи професионални стандарти

 • Стабилни пазарни позиции

 • Голяма клонова мрежа

 • Дълбоко познаване на пазара

 • Гъвкавост при вземане на решения

 • Отлично клиентско обслужване

 • Добре познат бранд

Банката притежава универсалeн банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина.

Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

Първа инвестиционна банка е банка депозитар на договорните фондове, организирани и управлявани от УД "ПФБК Асет Мениджмънт" АД.

Корпоративно управление

Корпоративната политика на Първа инвестиционна банка АД се основава на професионално и прозрачно управление съобразно международно признатите стандарти и принципи за добро корпоративно управление, отчитайки промените в регулативната и икономическа среда, както и нарастването на капацитета и значението на Първа инвестиционна банка на финансовия пазар в страната.

Банката развива и усъвършенства корпоративното управление като средство за подобряване на ефективността, за успешно изпълнение на стратегията и плановете й за дългосрочно развитие, и утвърждаване авторитета на Първа инвестиционна банка, чиято дейност е в съответствие с най-добрите стандарти и норми в международен план.

Като публично дружество и емитент на финансови инструменти Първа инвестиционна банка се придържа към принципите за прозрачност, равнопоставеност, надежност, обективност, които са ключови елементи в нейния Кодекс за корпоративно управление. С Кодекса се очертава рамката и се структурират основните компоненти, функции и отговорности, изграждащи системата на корпоративното управление в Първа инвестиционна банка.

В него са заложени също основните принципи и изисквания за поддържане и усъвършенстване организацията и методите на управление в Банката, насочени към:
 • почтено и отговорно управление, базирано на добавянето на стойност;
 • ефективни практики по надзор върху управлението и контрола;
 • изпълнително ръководство и висш ръководен персонал, които действат в най-добрия интерес на Банката и за повишаване стойността на акционерния капитал;
 • навременно оповестяване на информация и прозрачност;
 • ефективна система за управление на рисковете и контрол, базирана на принципа на "трите линии на защита";
 • Корпоративното управление на Първа инвестиционна банка е система с ясно дефинирани функции, права и отговорности на всички нива - Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и комитети към него, Управителен съвет и комитети, и съвети към него, вътрешен одит, структури в Централата, клоновете и офисите. Първа инвестиционна банка има двустепенна система на управление, състоящата се от Надзорен съвет и Управителен съвет.

В качеството си на публично дружество Първа инвестиционна банка разкрива на обществеността (чрез информационната агенция www.x3news.com и своята интернет страница www.fibank.bg) периодична информация, включително одитирани от независим одитор годишни финансови отчети, както и междинни тримесечни отчети и доклади за дейността. Банката разкрива незабавно и инцидентна (ad hoc) информация относно важни събития, свързани с нейната дейност.

Продукти на Първа инвестиционна банка

Жилищни и ипотечни кредити

Потребителски кредити

Овърдрафт

Застраховки

Бизнес / Микрокредитиране / Инвестиционни кредити

Микрокредит инвестиционен

Инвестиционен кредит, подходящ и за стартиращ бизнес.

Научете повече

Супер кредит инвестиционен

Кредит, представен под формата на овърдрафт, чрез който разполагате с допълнителни средства за инвестиции.

Научете повече

Кредит за покупка и/или ремонт на офис от IT фирми

Кредит за инвестиции - покупка и/или ремонт на офис от IT фирми.

Научете повече

Кредит за покупка на земеделска земя

Кредити за инвестиции - покупка на земеделска земя.

Научете повече

Кредит "Европейско развитие"

Кредити за инвестиционни проекти, съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС.

Научете повече

Инвестиционен кредит за лекари и стоматолози

Възможност да развиете своя бизнес като инвестирате в покупка на кабинет или оборудване.

Научете повече

Кредит за покупка или изграждане на хотели

Кредити за инвестиции - покупка или изграждане на хотели.

Научете повече

Бизнес кредит КЕШ

Спестените пари могат да работят за Вас.

Научете повече

Бизнес кредит КЕШ Плюс

Спестените пари могат да работят за Вас при още по-добри условия.

Научете повече

Бизнес кредит КЕШ Овърдрафт

Предлага свободен погасителен план.

Научете повече

Бизнес кредит КЕШ Плюс Овърдрафт

Предлага свободен погасителен план и още по-добри условия.

Научете повече

Бизнес / Микрокредитиране / Оборотни кредити

Бизнес / Микрокредитиране / Кредити за лекари и стоматолози

Бизнес / Микрокредитиране / Бизнес програма Smart Lady

Бизнес / Микрокредитиране / Програми за селскостопански производители

Финансиране на малък и среден бизнес / Стандартни програми и продукти

Супер кредит

Кредит, представен под формата на овърдрафт, чрез който разполагате с допълнителни средства за текущи нужди.

Научете повече

Бизнес кредит (необезпечен)

Кредит за оборотни средства.

Научете повече

Инвестиционен кредит

Научете повече

Ипотечен бизнес кредит

В подкрепа на Вашите бизнес идеи.

Научете повече

Кредит за оборотни средства

Размер в зависимост от нуждите на бизнеса и покритието на обезпечението.

Научете повече

Кредит за оборотни средства за IT фирми

Предназначен за дружества, работещи по договори за изпълнение на проекти и/или съпорт/аутсорсинг дейности, като позволява финансиране на разходите за изпълнение на проекта (възнаграждения, подизпълнители и др.) и погасяване на кредита с получени междинни и финални плащания.

Научете повече

Овърдрафт сметка (необезпечен)

Кредит за покриване на временни парични дефицити.

Научете повече

Овърдрафт

Предназначен за клиенти, които банкират активно със сметките си във Fibank.

Научете повече

ДДС Овърдрафт

Овъдрафт за финансиране на разходите за ДДС за инвестиционни проекти, включително съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС.

Научете повече

Финансиране на малък и среден бизнес / Програми за селскостопански производители

Агрокредит "Подкрепа"

За всички земеделски производители, обработващи трайни многогодишни или едногодишни насаждения.

Научете повече

Кредит за покупка на земеделска земя

До 70% от стойността на закупуваните земеделски земи, когато те са единствено обезпечение по кредита.

Научете повече

Инвестиционен кредит за покупка на земеделска техника и оборудване

Предназначен за юридически лица, ЕТ и кооперации, регистрирани като земеделски производители.

Научете повече

Инвестиционен кредит за създаване на трайни насаждения и строително-монтажни работи

Кредит, който се усвоява при сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с ДФ "Земеделие".

Научете повече

Кредит за земеделски стопани срещу залог на вземания по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП)

Погасяване на кредита с всяка получена сума от субсидията.

Научете повече

Корпоративен бизнес и институции

Търсите най-изгодните оферти за кредитиране или рефинансиране?

Поискайте консултация