Super Credit е част от

Статия в investor.bg: Лихвите по фирмените заеми бележат най-рязък спад през февруари

През миналия месец с най-висок ръст е обемът на кредитите за бизнеса над 1 млн. евро

Лихвите по новите кредити за бизнеса и домакинствата, по сключени договори с банките, през февруари намаляват по-сериозно на годишна база при големите фирмени заеми и жилищните кредити, се вижда от данните на Българската народна банка.

През миналия месец средната лихва по заемите в левове до 1 млн. евро е 2,96% и намалява в сравнение с февруари 2021 г. с 0,31 процентни пункта. Средният лихвен процент при кредитите над 1 млн. лева, взети в евро, е 2,23% и намалява в сравнение с февруари миналата година с 0,07 процентни пункта. 

През миналия месец средната лихва на жилищните заеми е 2,60% и отбелязва годишно намаление с 0,19 пр.пункта.

На месечна база лихвите по новите кредити за бизнеса и домакинствата спадат незначително. Само при потребителските кредити има по-сериозно намаление и през февруари средната лихва е 7,77% с месечен спад от 0,59 пр. пункта.

Наблюденията на Investor.bg показват, че през миналия месец по обем най-голямо е увеличението при фирмените заеми над 1 млн. евро, които растат със 171,5% на годишна база и със 79,3% на месечна. При жилищните заеми обемът в сравнение с година по-рано се увеличава с 45,7%, а спрямо февруари е по-голям с 11,3%.

Фирмено кредитиране

БНБ отчита, че за един месец средният лихвен процент по заемите на фирмите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0,04 пр п. до 2,96%, а по тези над 1 млн. евро – с 0,01 пр.п. до 2,23%. Средната лихва по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, през февруари остава непроменена на ниво от 2,24%, а по заемите над 1 млн. евро намалява с 0,03 пр.п. до 2,36%. На месечна база средният лихвен процент по овърдрафта в левове се понижава с 0,02 пр п. до 2,36%, а по овърдрафта в евро – с 0,03 пр.п. до 1,80%.

ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО НОВ БИЗНЕС ПО КРЕДИТИ ЗА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В централната банка изчисляват, че обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, за един месец нараства с 2,8% (8,5 млн. лв.) до 312,2 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 29,5% (96,6 млн. лв.) до 424,7 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение с 33,5% (65,2 млн. лв.) до 260,2 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 3% (1,9 млн. лв.) до 60,8 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро се повишава със 111,5% (341,2 млн. лв.) до 647,3 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение със 79,3% (175,2 млн. лв.) до 396,2 млн. лв.

ОБЕМИ ПО НОВ БИЗНЕС ПО КРЕДИТИ ЗА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ*

Заеми за домакинства

През февруари средната лихва по кредитите за потребление в левове се понижава на месечна база с 0,59 пр.п. до 7,77%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,61 пр.п. до 8,21%.

При жилищните заеми в левове средният лихвен процент спада за месец с 0,02 пр.п. до 2,60%, а ГПР по тези кредити – с 0,04 пр.п. до 2,84%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 0,26 пр.п. до 2,98%.

В БНБ пресмятат, че средната лихва по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се понижава с 0,17 пр.п. до 2,89%. През февруари спрямо януари средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0,10 пр.п. до 14,75%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0,04 пр.п. до 20,48%.

ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО НОВ БИЗНЕС ПО КРЕДИТИ ЗА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА В ЛЕВОВЕ

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове през февруари за един месец се увеличава с 18,7% (95,9 млн. лв.) до 608,7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 13,7% (12,1 млн. лв.) до 100,3 млн. лв.

През миналия месец обемът на жилищните кредити в левове по нов бизнес за месец се повишава с 11,3% (44,7 млн. лв.) до 439,9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 0,8% (1,2 млн. лв.) до 147,5 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове е 15,3 млн. лв. и нараства с 24% (3 млн. лв.), а при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране спада с 38,6% (1,4 млн. лв.) до 2,2 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се увеличава с 29,6% (3 млн. лв.) до 13,1 млн. лв.

ОБЕМИ ПО НОВ БИЗНЕС ПО КРЕДИТИ ЗА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА В ЛЕВОВЕ*

Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно