Super Credit е част от

Статия в businessnovinite.bg: От какво зависят лихвените проценти при депозитите и кредитите?

Преобладаващата част от търговските банки образуват лихвите си въз основа на цена на привлечен ресурс в банковата система.

От какво зависят референтните лихвени проценти

По-детайлен анализ на таблицата сочи, че преобладаващата част от търговските банки образуват лихвите си въз основа на цена на привлечен ресурс в банковата система. Какво ще рече това? Това означава, че на първо място търговксите банки при образуване на лихвите си взимат данните за средните лихвени нива в банковата система, които БНБ публикува всеки месец.

Една част от тях взимат средният размер на ефективната годишна лихва за депозити нов бизнес (новооткрити депозити), а друга използват средната лихва по депозити по салда (това е лихвата по открити вече депозити). През годините разликата между двете е била пренебрежимо малка. Това на практика означава, че банките, които образуват по този начин лихвите си, могат да ги коригират, когато лихвите по депозити в банковата система започнат да нарастват. Ще започнат да нарастват, в моментът, в който банките изпитат нужда да плащат повече за този ресурс. Първата стъпка е онези, които временно спряха да откриват депозити, да активират предложенията си отново. 

По-долу в таблицата можете да се запознаете кои банки формират по този начин лихвите си. 

Снимка: MoitePari.bg

 

Втората група банки, която може да бъде обособена е тази, при която се използва EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) в конкретните срочности или средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро.

Обикновено се използват стойностите на Reuters, с избрани срочности от 6 и 12 месеца, които се движат във времето с абсолютно еднаква посока, като от няколко месеца стойностите му започват да нарастват, както е видно от графиката по-долу. Кои банки формират по този начин лихвите си, можете да видите в група 1 от таблицата.

Снимка: MoitePari.bg

 

Oстаналите търговски банки образуват лихвите си на базата на ОЛП, публикуван от БНБ и две банки, които имат малко по-различно образуване на лихвата (Пощенска банка и ЦКБ).

При първата, освен средният размер на лихвата по депозити в банковата система, участва и един специфичен компонент, който при останалите не същестува и по-конкретно доходността до падежа на дългосрочни бенчмаркови ДЦК, емитирани от Република България.

При Централна кооперативна банка пък специфичното е, че освен средната лихва по депозити, в референтният им лихвен процент участва и темпа на инфлация в страната, публикуван от НСИ. Към момента банката е взела решение да не увеличава лихвите, заради нейното нарастване.

Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно