Super Credit е част от

Статия във forbesbulgaria.com: Купувачите търсят многофункционални имоти

Невена Стоянова, управляващ директор на Barnes Bulgaria, за тенденциите при покупка на недвижим имот и какво желаят потребителите.

Собственият дом винаги е бил от голямо значение за българите

Неслучайно той е част от една от най-разпознаваемите мисли, че всеки човек трябва „Да посади дърво, да създаде дом и да отгледа дете“. Преди години под създаване на дом се е разбирало основно построяването на къща, в по-нови времена домовете предимно се купуват. И затова пазарът на недвижими имоти е един от най-следените от потребителите, а тенденциите в него са от голяма важност. „Секторът на недвижимите имоти е коренно различен от началото на ковид пандемията, защото приоритетите на хората се промениха“, казва Невена Стоянова, управляващ директор на компанията за предлагане на луксозни имоти Barnes Bulgaria. Тя споделя, че новата тенденция е хората да търсят по-различни и все по-големи имоти, намиращи се в градовете, а вече и извън тях.

При търсенето купувачите искат не само диференциране на риска, а и да намерят алтернативно убежище за своето семейство в случай на каквато и да е ситуация. „Станахме свидетели на много поредни кризи – пандемична, здравна, след това последва инфлационен шок, страх от войната, последвалите енергийни колизии и липси на ресурси“, уточнява Стоянова.

Всичко това води клиентите до необходимост от вземане на много и разнообразни решения. От една страна, те търсят по-голям имот на мястото, където искат да живеят, и по възможност той да е мултифункционален, за да могат да го ползват като домашен офис, а също и с помещения за учене на децата. В същото време според нея все повече се увеличават питанията дали имотите имат място за спорт в домашни условия, а също и място за релакс – градини, покривни тераси, надземни дворчета, прилежащи към апартаментите, и други допълнения.

Увеличение има и при търсенето на имоти извън града.

В последните две години повече хора работят от дистанция, тенденция, наложе­на от първите ограничения и ста­нала нова реалност в месеците след това.

„Много компании налагат хи­бридния модел на работа и това дава възможност на работещите да не са през цялото време в големия град“, казва Невена Стоянова. Тя допълва, че в последните години все повече хора търсят имоти в друга страна. Традиционно българите се насочва­ха към имоти в Гърция, понякога във Франция, в Италия и в Астрия. В мо­мента обаче много търсен и интере­сен имотен пазар е този в Дубай, не само в световен мащаб, а и за бълга­ри, уточнява тя.

„На този пазар про­давачите хващат всички тенденции в луксозния сектор и буквално за часове ги репродуцират и създават сгради, които отговарят на търсенето.“ Па­зарът в Дубай по нейните думи пред­лага апартаменти и къщи и дава на по­требителите това, което отговаря на търсенето на хора от Русия, Аме­рика и Европа. Този пазар работи с из­вестни дизайнери и използва всякакви технологични нововъведения, които не са само в рамките на един имот, а и в общите части.

АПАРТАМЕНТ ИЛИ КЪЩА?

Според Невена Стоянова сега тър­сенето на къщи е много по-голямо, но, за съжаление, в луксозния сектор в България няма богат избор на таки­ва имоти, броят им все още е лими­тиран. Ако става дума за къща на мо­рето, желанията почти винаги са за първа линия, но на много малко места в България има къщи на първа линия, там предимно се намират големи ком­плекси. Пример, който потвържда­ва тази тенденция, е, че за миналата година общината с най-голям ръст на сделките е Несебър със 100%. „Там в един момент дори нямаше свободни места за нотариално изповядване на сделки“, казва още Стоянова. Тя допъл­ва, че търсенето на луксозни къщи в планинските райони също е засилено, но и там предлагането е ограничено.

Хората, които не откриват къща, купуват апартамент с идеята, че ще го ползват известно време и ще го препродадат в момент, в който имат добро предложение на първона­чалното си желание. В същото време те държат по възможност и в апар­таментите да има по-голяма част от удобствата, присъщи на къщите.

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕЧЕ НЕ СА САМО МОДА, А НЕОБХОДИМОСТ.

„Почти няма хора, търсещи жилище в луксозния сектор, които да не се интересуват от нови технологии“, казва с усмивка Невена Стоянова. И допълва, че клиентите в този сектор са изключително добре информира­ни за всички новости, които улесня­ват живота. За радост, според нея все повече нови домове се предлагат със системи за управление тип „умен дом“. Клиентите търсят не само това, което е вътре в дома и има сертификат за добавена стойност, а и това, което съответната сграда предлага.

Подобна сграда е Boutique Residence – Okinawa, пред­лагана от Barnes Bulgaria. Сградата е първата жилищна сграда в България, синхронизирана и сертифицирана по стандартите на The WELL Building Standard. Тя се изгражда с най-висок клас строително оборудване и до­вършителни работи и ще осигурява по-обмислени и целенасочени прос­транства, които подобряват човеш­кото здраве и благополучие. Името не е избрано случайно, защото Окинава е японският остров, познат с голям брой дълголетници.

„В тази сграда ще бъдат имплементирани много тех­нологии, насочени към здравето и здравословния живот“, казва Невена Стоянова. Освен висок клас материа­ли предвидено е да има филтър за во­дата на цялата сграда, термопомпа, дишащи мазилки и звукоизолация.

В луксозния сектор вече се интере­суват от системи, които осигуряват здравословен начин на живот, допълва Стоянова. Още преди да се настанят в своя дом, те искат да видят какво представлява самата сграда, какви са общите части и дори подробности като това дали изпаренията са здра­вословни.

Другият важен елемент при избор на жилище е енергийната ефективност. Според Невена Стоя­нова един от първите въпроси на ку­пувачите вече е за алтернативните източници на енергия в дома – дали има соларни панели или термопомпа и какви са възможностите за отопле­ние или охлаждане. В това отношение вече се търсят и технически сред­ства за пестене на енергия.

Разбира се, непосредствената бли­зост на природата е задължително и константно изискване на клиентите с добри финансови възможности. По­ради тази причина един от лидерите по обем продажби в София през вече отминаващата година е проектът „Barnes Paradise place“, който прите­жава и други непреходни стойности, защитаващи не само качеството на живот на обитателите си, но и стойността на инвестицията им.

ПАЗАРЪТ НА ИМОТИ В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ.

„Пазарът на недвижими имоти услов­но се разделя на два класа – нисък и среден клас и висок клас имоти“, казва Невена Стоянова. Според нея в ни­ския и средния клас пазарът е по-не­предвидим и се влияе от всякакви съ­тресения. В същото време пазарът на имоти висок клас е сравнително прогнозируем, винаги е бил стабилен и се движи в едни определени параметри. Тя не очаква при него да има съ­ществени изменения като спад на це­ните, защото в България има огромни финансови ресурси, които хората държат в банките. Луксозният имот според нея е по-малко динамичен и устойчив на всякакви кризи. В мо­мента все повече хора притежават голям паричен ресурс, а част от тях вероятно ще го защитят чрез имот, което е традиция в България.

Тя смята, че въпреки очаквано­то повишаване на лихвите по креди­ти те няма да достигнат нивата от предходната криза и затова влияние­то им върху пазара на имоти от висок клас ще бъде минимално. „Освен това независимо от кризите, а и донякъде благодарение на тях в много сектори на икономиката доходите се увеличи­ха много“, казва още Стоянова.

Компа­нии вече договарят и добри кредитни експозиции на свои служители. Вслед­ствие на това се увеличава и броят на купувачите на луксозни имоти. И все още търсенето е по-високо от предлагането.
Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно