Super Credit е част от

Импортен акредитив от УниКредит Булбанк

Неотменяем ангажимент на банка издател да плати на продавача, бенефициент по акредитива, сумата на редовно представените изискуеми документи.

5/5 — от 5 отзива

УниКредит Булбанк ще плати на продавача само ако документите са в пълно съответствие с условията на акредитива.

Предимства
  • УниКредит Булбанк ще плати на продавача само ако документите са в пълно съответствие с условията на акредитива;
  • Стоките ще бъдат изпратени в сроки в съответствие с договорените условия, което е видно от документите, представени съгласно условията на импортния акредитив;
  • Експертна консултация на всички етапи от сделката по акредитива от специален екип професионалисти;
  • Ако трябва да продадете внесените стокии след това да платите за тях, може да Ви бъдат предложени условия по акредитив с отсрочено плащане, като УниКредит Булбанк плати на продавача "на виждане" след като установи, че документите съответстват на акредитивните условия По този начин се гарантира конкурентно предимство в преговорите с доставчици.
За кого е предназначен?
  • Вносители и купувачи на стоки от доставчици в чужбина и в страната;
  • Препоръчва се за употреба при фирми вносители с нови или по-малко утвърдени търговски взаимоотношения с доставчици в чужбина;
Заявяване на услугата
  • Рамков договор за издаване на документарни акредитиви;
  • Нарежданеза издаване на акредитив (на хартия или по електронен канал);

Често задавани въпроси

Как импортният акредитив ограничава рисковете при покупка на стоки?

При внос плащането по акредитива е обусловено от документни, доказващи надлежно изпълнение от страна на продавача на задълженията му към Вас.

Какво се случва, ако банката установи, че документите по акредитива, представени от бенефициента, не отговарят на изискванията?

След консултиране с Вас като наредител по акредитива, документите ще бъдат предоставени само след получаване на съгласие за тяхното приемане. 

Може ли импортният акредитив да бъде променян или отменян, без да бъде получено Вашето съгласие?

Не. Акредитивът може да бъде изменен или отменен само след получаване на съгласието на всички страни – банката издател, бенефициента и потвърждаващата банка, ако има такава.

Как може купувачът да нареди издаване на акредитив?

Моля да се консултирате с нашия Екип Консултации търговско финансиране. Следва да бъде осигурено обезпечение, необходимо за издаване на акредитива (парични средства или кредитен лимит). 

Може ли банката да упражни контрол върху реалното изпълнение на основния договор?

Ангажиментът на банката да плати е обусловен единствено от спазване от страна на продавача на условията на акредитива при представяне на документите за неговото усвояване. Акредитивът е независим и отделен ангажимент от търговския договор. 

Може ли импортният акредитив да бъде избран като метод на плащане за вътрешни покупки?

Да.

"Ние сме максимално безпристрастни към финансовите партньори и поддържаме високо качество на консултантската услуга за Вас."

Отправете запитване за

Импортен акредитив от УниКредит Булбанк