Super Credit е част от

Кредит за студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа от Обединена българска банка

Вярваме във Вашия успех и стоим зад Вас!

5/5 — от 5 отзива

Вземете целеви кредит за заплащане на таксите за обучение или за издръжка, без такси и комисиони, без поръчител, без обезпечение. С дълъг срок на изплащане, гратисен период и фиксирана лихва, Студентският кредит от ОББ Ви дава възможност да се фокусирате върху своя прогрес сега, за да започнете да погасявате вноските след като завършите Вашето образование.

Предимства
 • Кредитиране на студенти и докторанти за  целия или за част от периода на обучение, съгласно учебния план; 
 • За заплащане на таксите за обучение или за издръжка;
 • Сигурност при фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита;
 • Дълъг гратисен период,  в който не се дължи плащане на главницата и лихвите по кредита;
 • Издължаване на вноски след завършване на обучението;

 

Валута Лева
Срок за погасяване 10 години след изтичане на гратисния период
Годишен лихвен процент за редовен дълг 6.25% фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита
Условия
Годишен лихвен процент за редовен дълг

6.25% фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита.

Лихвата се начислява върху усвоената част от кредита. Начислената лихва по време на гратисния период се капитализира на годишна база.

Срок за погасяване 10 години след изтичане на гратисния период
Гратисен период От сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа съгласно учебния план, съответно от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата.
Сума

Кредит за  заплащане на семестриални такси за обучение – размерът на кредита се формира въз основа на дължимите такси за обучение за  оставащия към момента на подписване на договора за кредит срок на обучение на кредитополучателя, съгласно учебния план на съответната специалност и   образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

Кредит за издръжка – размерът на кредита се формира като сбор от семестриалните издръжки за  оставащия към момента на подписване на договора за кредит срок  на обучение на кредитополучателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.   Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците от съответния семестър.

Усвояване

Кредит за  заплащане на семестриални такси за обучение - чрез преводи по банкова сметка на висшето учебно заведение или научната организация.  Сроковете за усвояване  се определят в съответствие със сроковете за заплащане на таксите, определени от учебното заведение/научна организация. Кредитът се усвоява на траншове, като броят на траншовете е равен на броя на семестриалните такси.

Кредит за издръжка - чрез преводи по разплащателна сметка на студента/докторанта в ОББ, през първия месец от всеки семестър. Кредитът се усвоява на траншове, като всеки транш е в размер на семестриалната издръжка.

Обезпечение Без обезпечение
Такси Без такси и комисиони, свързани с отпускането и управлението на кредита.
Погасяване След изтичане на гратисния период кредитът се погасява на равни месечни анюитетни вноски, включващи главница и лихва, вкл. капитализираната през гратисния период лихва.
Предсрочно погасяване Без ограничение и без такси
Кредитополучатели

Студентският кредит е предназначен за финансиране на студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните условия:

 • български граждани, граждани на друга държава - членка на ЕС, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • не са навършили 35 години, към датата на подаване на искане за кредит;
 • обучават се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър”, или на образователна и научна степен „доктор” в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше учебно заведение или научна организация в Р.България;
 • нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
 • не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в изрично посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти случаи.

Когато студентът се обучава едновременно за придобиване на повече от една специалност на една и съща образователно-квалификационна степен, може да получи по свой избор кредит  само за една от тях.

Кредитът за издръжка се предоставя при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението и може да се ползва от само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.

Студентът или докторантът не следва да има други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца.

 

Необходими документи
 • Искане за отпускане на кредит (по образец на банката)
 • Документ за самоличност
 • Документ,  издаден от висшето учебно заведение / научната организация,  удостоверяващ  правото на   студента /докторанта   да се запише за следващ семестър. 

При кредит за издръжка на дете, допълнително се представят и следните документи: 

 • Копие от удостоверение за раждане на детето, в което студентът или докторантът е посочен като родител (съответно копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът/докторантът е посочен като осиновител).  
 • Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че в годината на раждане/ осиновяване на детето кредитоискателят е бил студент/ докторант.

„Обединена българска банка“ АД предоставя кредити за студенти и докторанти, с държавна финансова подкрепа, съгласно условията на Закона за кредитиране на студенти  и докторанти и на основание сключен типов договор между ОББ АД и МОН.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Кредит за студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа от Обединена българска банка