Super Credit е част от

Земеделски кредит с обезпечение субсидии от Обединена българска банка

ОББ предлага кредити с обезпечение очаквани субсидии за земеделски производители, подпомагани по СЕПП, ЗДП и други субсидии от Държавен фонд земеделие.

5/5 — от 5 отзива

Предимства
  • Бърз и лесен достъп до оборотно финансиране;
  • Бърза процедура на анализ и оценка на кредитоискателя;
  • По-изгодни кредитни условия от стандартните кредити;
  • Удобно текущо обслужване на кредита, без нужда да посещавате ежемесечно офис на банката;
  • Без представяне на разходно-оправдателни документи при усвояване;
  • Възможност за предсрочно погасяване на кредита без наказателни такси;

 

Условия
Целева група Земеделски производители и/или юридически лица и еднолични търговци, с основна дейност земеделие
Валута Лева
Лихва По договаряне
Такси Съгласно Тарифaта за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Размер До 95 % от размера на субсидията, посочена в Удостоверение от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, или до 100% от получените субсидии за предходната година
Начин на текущо усвояване/погасяване Многократно до размера на одобрения лимит – при условията на овърдрафт
Срок на погасяване Не по-късно от 30 юни на всяка календарна година, следваща годината на подаване на заявлението за получаване на субсидии
Начин на окончателно погасяване Еднократно с постъпване на средствата от субсидията, която се изплаща от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, или собствени средства
Обезпечение

Залог на вземане на средствата по очакваните субсидии

 

Залог на парични вземания по сметки

Необходими документи
  • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
  • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
  • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
  • Документ, удостоверяващ вписването на производителя в съответните регистри на Министерство на земеделието и храните;

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Земеделски кредит с обезпечение субсидии от Обединена българска банка