Super Credit е част от

Обезпечен Овърдрафт / Револвиращ кредит от KBC Банк България

Кредит с обезпечение.

5/5 — от 5 отзива

Кредитът е предназначен за оборотни средства като закупуване на материали и стоки, както и за покриване на текущи задължения към доставчици и други.

Детайли

Параметри на кредита
Размер До 1 000 000 BGN/ 500 000 EUR
Валута BGN и EUR
Бизнес история Мин. 12 месеца
Срок 12 месеца с възможност за подновяване до 3 години
Лихва Формира се на база 1-месечен Euribor (за кредити в евро), респективно краткосрочен лихвен процент по статистика на БНБ (за кредити в лева) плюс надбавка, определена индивидуално в зависимост от размера, валутата, срока и обезпечението по искания кредит.
Обезпечение Приемливи обезпечения: недвижими имоти, дълготрайни материални активи и други приемливи, съгласно политика на KBC Банк за финансиране на малки предприятия.
Изплащане Револвиращи лимити с възможност за многократно усвояване и погасяване според нуждите на бизнеса.
Такси Съгласно Тарифата за такси и комисионни на банката за юридически лица.
При обезпечените кредити има и съпътстващи разходи, свързани с учредяване на обезпечението - за пазарна оценка, ипотека, издаване на удостоверения и други.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Обезпечен Овърдрафт / Револвиращ кредит от KBC Банк България