Super Credit е част от

Стандартен инвестиционен кредит от Обединена българска банка

Стандартният инвестиционен кредит e дългосрочен кредит за осъществяване на инвестиционните Ви намерения.

5/5 — от 5 отзива

Кредитът може да се използва за финансиране на Вашите корпоративни проекти.

Предимства
  • Дълъг срок на изплащане – до 120 месеца;
  • Гъвкавост на условията – различни варианти за погасяване, съобразени с Вашия бизнес;
  • Бърз достъп до средства за реализирането на корпоративни планове;

 

Условия
Валута Лева / евро / щатски долари
Лихва По договаряне, според оценката на риска
Кредитополучатели Местни или чуждестранни компании, земеделски производители, хора със свободни професии, публични финансови институции
Предназначение

За закупуване на дълготрайни активи, предприятия или обособени части от тях, строителство, разширения, преструктурирания и т.н.

 

Земеделските производители или търговци биха могли да използват инвестиционния кредит и за закупуване на земеделска земя.

Такси Съгласно Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Изисквания

Самоучастие от кредитоискателя с минимум 20% от общите разходи по проекта

 

Разходооправдателни документи

 

В определени случаи бизнес план и финансова прогноза за срока на кредита, разяснение на бизнес целите и т.н.

Срок До 10 години
Гратисен период По договаряне
Обезпечение

Дълготрайни материални активи и/или краткотрайни активи, имоти, вземания, парични средства

 

Особен залог на вземане по сметки/ Залог по ЗДФО

 
Документи
  • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
  • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
  • Документи за собственост на обезпеченията – копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
  • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
  • Декларация за свързаност с други лица по образец;
 

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Стандартен инвестиционен кредит от Обединена българска банка