Super Credit е част от

Оборотен кредит и овърдрафт от Обединена българска банка

Краткосрочни кредити - овърдраф и стандартен кредит с фиксиран срок и размер за обезпечаване на текущите финансови нужди от оборотни средства на Вашия бизнес.

5/5 — от 5 отзива

Предимства
 • Директно усвоявате и погасявате използвания лимит по разплащателната си сметка при овърдрафти;
 • Всеки месец плащате лихва само по използваната част от овърдрафта;
 • Възможност за гратисен период при стандартен оборотен кредит на месечни вноски;
 • Без необходимост от представяне на разходо-оправдателни документи за усвояване на сумите при овърдрафт;
 • Облекчени изисквания за обезпеченост при използване на гаранционни инструменти за всички видове кредити;

 

Условия
Кредитополучатели
 • Юридически лица
 • Земеделски производители
Валута Лева / евро / щатски долари
Срок
 • 12 месеца с опция за револвиране до 5 години
 • Фиксиран срок до 5 години за Стандартния кредит
Такса Според тарифите за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Подновяване Ежегодно, с опция за автоматично револвиране 
Начин на погасяване 

Намаляващи лимити

Еднократно плащане на датата на падеж

Ежемесечни вноски за Стандартния кредит

Приемливи обезпечение  
 • Гаранция по програма COSME или друг финансов инструмент
 • Движими активи
 • Ипотека на недвижим имот
 • Парични средства, вземания
 • Особен залог на вземанията по сметки
 
Необходими документи
 • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • Документи за собственост на обезпеченията – копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Декларация за свързаност с други лица по образец;

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Оборотен кредит и овърдрафт от Обединена българска банка