Super Credit е част от

Гарантирани кредити от НГФ от Обединена българска банка

Съвместна програма на ОББ и НГФ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия.

5/5 — от 5 отзива

Предимства
  • Бърз и лесен достъп до финансиране;
  • По-ниски изисквания за обезпечение;
  • По-изгодни кредитни условия;
Условия
Целева група

Mалки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП

Предназначение

Инвестиционни кредити

Оборотни кредити

Банкови гаранции и акредитиви

Валута Лева / Евро
Лихва По договаряне
Такси Съгласно Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Такса за издаване на гаранция Без такса за издаване на гаранцията от НГФ
Размер

По договаряне

Максималното гаранционно покритие е до 1 500 000 лева или равностойност в лева на ниво група свързани лица 

Срок До 12 години
Гратисен период По договаряне
Обезпечение Дълготрайни материални активи и/или краткотрайни активи, като задължително се взимат активите, обект на инвестицията, и очакваната субсидия по проекта

 

Необходими документи
  • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
  • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
  • Документи за собственост на обезпеченията – копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение;
  • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
  • Декларация за свързаност с други лица;

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Гарантирани кредити от НГФ от Обединена българска банка