Super Credit е част от

Овърдрафт срещу субсидии от ДФ "Земеделие" от KBC Банк България

Чрез този кредитен продукт Вие можете да се възползвате от финансиране за оборотни средства след получаване на одобрение за субсидия от Държавен фонд "Земеделие".

5/5 — от 5 отзива

Средствата от кредита може да използвате за всички дейности, свързани с обработката на земя - оран, засяване, торене.

Предимства

Висок размер на овърдрафта

Възможност за висок размер на овърдрафта поради включване на всички допустими субсидии в базата за изчисление.

Индивидуално изчисление

Ежегодно преразглеждане и индивидуално изчисление на база декларирани площи/животни за съответната година.

Допълнителни кредитни лимити

Възможност за ползване на допълнителни кредитни лимити с или без обезпечение.

 

Детайли

Продуктът е предназначен за земеделци и животновъди, които са одобрени за получаване на субсидия от Държавен фонд "Земеделие". Предоставя се под формата на овърдрафт по разплащателна сметка и размерът се изчислява на база заявените площи и/или животни, подадени за подпомагане през всяка текуща година.

Параметри на кредита
Размер До 100% от размера на очакваната евросубсидия макс. 1 000 000 лв.
Валута BGN
Бизнес история Мин. 24 месеца
Срок До 18 месеца, но не по-късно от 5 юли на следващата година
Лихва Формира се на база краткосрочен лихвен процент по статистика на БНБ плюс надбавка, определена индивидуално в зависимост от размера, валутата и срока по искания кредит
Обезпечение Учредяване на залог върху одобрената от Разплащателна агенция субсидия и върху вземанията на кредитополучателя по сметките му в банката
Изплащане Продуктът предвижда възможност за еднократно пълно погасяване на главницата по кредита при постъпване на субсидията по сметката на кредитополучателя в банката.
Лихва - месечно.
Срок за отговор До 5 работни дни.
Такси и комисиони Съгласно Тарифата на банката.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Овърдрафт срещу субсидии от ДФ "Земеделие" от KBC Банк България