Super Credit е част от

Срочен кредит с обезпечение от KBC Банк България

Кредит, обезпечен с активи.

5/5 — от 5 отзива

Можете да използвате кредита за инвестиции като закупуване на недвижим имот, строително-ремонтни работи, закупуване на машини и оборудване и други, както и за оборотни средства като закупуване на материали и стоки.

Детайли

Параметри на кредита
Размер До 1 000 000 BGN/ 500 000 EUR
Валута BGN и EUR
Бизнес история Мин. 12 месеца
Срок До 15 години за инвестиционни кредити.
До 5 години за оборотни средства.
Гратисен период До 6 месеца при инвестиционни кредити.
Лихва Формира се на база 1-месечен Euribor (за кредити в евро), респективно краткосрочен лихвен процент по статистика на БНБ (за кредити в лева) плюс надбавка, определена индивидуално в зависимост от размера, валутата, срока и обезпечението по искания кредит.
Обезпечение Приемливи обезпечения: недвижими имоти, дълготрайни материални активи и други приемливи, съгласно политика на KBC Банк за финансиране на малки предприятия.
Изплащане Срочни кредити - равни вноски по главницата и съответната за периода лихва върху остатъка по главницата
Възможност за определяне и на гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на бизнеса.
Такси Съгласно Тарифата за такси и комисионни на банката за юридически лица.
При обезпечените кредити има и съпътстващи разходи, свързани с учредяване на обезпечението - за пазарна оценка, ипотека, издаване на удостоверения и други.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Срочен кредит с обезпечение от KBC Банк България